TURANDOT

rielaborazione di Wei Minglun. Regia di Lin Zhaohua. Musiche di Lu Songling. Costumi, scene, coreografie di Shi Cuizing, Li Liansheng, Ru Shaorui. Con Yang Fengyi, Ma Shunde, Zhao Lin, Liu Jianyuan, Zhang Shaohua, Huang Baixue, Niu Hui, Liu Jinjun. Coprod. Opera di Pechino e Teatro di Roma

Scroll to Top