GRIEF & BEAUTY

Drammaturgia di Carmen Hornbostel. Regia di Milo Rau. Scene e costumi di Barbara Vandendriessche. Luci di Dennis Diels. Musiche di Clémence Clarysse. Con Arne De Tremerie, Anne Deylgat, Princess Isatu Hassan Bangura, Gustaaf Smans, Johanna B. (in video). Prod. NTGent (Belgio) – Tandem Scène National Arras-Douai – Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt – Romaeuropa Festival – Teatro Nazionale di Genova. ROMAEUROPA FESTIVAL.

Scroll to Top