FORTRESS OF SMILES

Regia di Kuro Tanino. Scene di Takuya Kamiike. Luci di Masayuki Abe. Suono di Koji Shiina. Con Susumu Ogata, Kazuya Inoue, Koichiro F.O. Pereira, Masato Nomura, Hatsune Sakai, Natsue Hyakumoto, Katsuya Tanabe. Prod. Compagnia Niwa Gekidan Penino, Tokyo (Jp). TEATRO BELLINI, NAPOLI – TRIENNALE MILANO TEATRO.

Scroll to Top