CAINO

Regia di Giuseppe Petruzzelli. Con Alberto Ghiari, Emmanuele Ibara, Giuseppe Petruzzelli, Paola Piacentini, Carlo Timosi. Centro Teatro Ipotesi

Scroll to Top